Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Cashback

Op deze pagina kunt u na de installatie uw cashback claimen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en upload de gevraagde foto van het serienummer plaatje aan de linkse zijde van het laadstation. U kunt meerdere aanvragen doen voor verschillende producten. Elk serienummer kan slechts éénmalig worden geregistreerd.

Na registratie via dit formulier wordt binnen 2-3 werkdagen gecontroleerd of het toestel online is, en verbonden is met de server van Myenergi Ltd. De eerste registratiedatum moet liggen binnen de actieperiode zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Cashback

Actievoorwaarden:

 1. Deze actie wordt georganiseerd door myenergi B.V., gevestigd aan de Fregatweg 60, 6222NZ Maastricht, Nederland. Myenergi BV is onderdeel van Myenergi Ltd. gevestigd in Stallingborough, Verenigd Koninkrijk.
 2. Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel myenergi product (zappi v2.1) gedurende de actieperiode van 18 maart 2024 t/m 30 augustus 2024. De laatste registratiedatum is 15 september 2024.
 3. De volgende cashbackbedragen zijn geldig voor ondervermelde actiemodellen. Wanneer een actiemodel gekocht wordt kan de installateur een bedrag ontvangen op zijn aankoop van maximaal 150 euro inclusief 21% BTW.
  • Voor een zappi 2H22TB geld een maximaal bedrag van 150 euro inclusief BTW
  • Voor een zappi 2H22TW geld een maximaal bedrag van 150 euro inclusief BTW
  • Voor een zappi 2H22UB geld een maximaal bedrag van 150 euro inclusief BTW
  • Voor een zappi 2H22UW geld een maximaal bedrag van 150 euro inclusief BTW
 4. Deze actie is uitsluitend geldig voor in Nederland aangeschafte actiemodellen met uitsluiting van outlet-modellen en tweedekans modellen. Het artikel moet in eerste instantie zijn uitgeleverd vanuit het magazijn van Myenergi BV uit Maastricht, al dan niet doorgeleverd via groothandel, tussenleverancier, webwinkel of andere resellers. Bij twijfel kan het serienummer vooraf worden gecontroleerd door contact op te nemen met Myenergi BV in Maastricht.
 5. Deze actie is uitsluitend geldig indien het actiemodel via een permanente internetverbinding wordt aangesloten en online communiceert met de server van Myenergi Ltd.
 6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van myenergi BV
 7. Het retourbedrag zoals vermeld in artikel 3, wordt alleen vergoed aan installateurs die de installatie van het product hebben verricht. Expliciet worden eindklanten/consumenten uitgesloten van deze actie, alsook webwinkels die hun producten aan eindklanten verkopen. De installateur die het toestel van zulk een eindklant/consument installeert, kan op zijn beurt wel de cashback aanvragen.
 8. De installateur die deelneemt aan deze actie, dient het toestel volgens de geldende regelgeving en voorschriften van het betreffende land te installeren. 
 9. De installateur is reeds gecertificeerd installateur voor het betreffende product bij Myenergi BV of is bereid om gecertificeerd installateur te worden, een training van Myenergi BV bij te wonen, of cursus materiaal te gebruiken om alsnog erkend installateur te worden.
 10. Myenergi BV is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops van aangesloten dealers/installateurs en bij de verkoopkanalen van Myenergi BV zelf. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, dan ontstaat er geen mogelijkheid later alsnog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Myenergi BV van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode nog deel te nemen aan de actie.
 11. Persoonlijke gegevens worden door Myenergi BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend verwerkt voor actieregistraties, de afhandeling van de verkoop, en fraudeonderzoek en -preventie. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming gebruikt voor reclamedoeleinden.
 12. Myenergi BV behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden (persoons) gegevens, documenten en bijlagen op misbruik en fraude te onderzoeken. Wanneer misbruik of fraude vermoed wordt, behoudt Myenergi BV zich het recht voor om:
  1. een steekproef te doen en nadere gegevens over de aankoop op te vragen bij een deelnemer. Wanneer de deelnemer niet reageert, kan Myenergi BV besluiten hem uit te sluiten voor deze en toekomstige Myenergi BV-acties;
  2. een deelnemer en door hem verstrekte gegevens te blokkeren voor verdere deelname aan deze en toekomstige Myenergi BV-acties;
  3. de gegevens te verwerken voor nader onderzoek betreffende voormalige, actuele en toekomstige Myenergi BV-acties;
  4. eventuele juridische stappen te nemen jegens de deelnemer;
  5. onterecht geclaimde cashbacks, alsook door Myenergi BV gemaakte kosten voor fraude- en misbruikonderzoek en voor (juridische) procedures te verhalen op de deelnemer;
  6. al het nodige te doen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude.
  7. Myenergi BV behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Myenergi BV is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
 13. Myenergi BV is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
 14. Myenergi BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Myenergi BV, en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het cashbackbedrag.
 15. Indien de deelnemer dit op prijs stelt, heeft hij binnen de registratie- / aankoopprocedure de mogelijkheid aan te geven of hij informatie en mededelingen van Myenergi BV wil ontvangen.
 16. Deelname aan de actie middels het claimen van een cashback is uitsluitend mogelijk met een (IBAN) bankrekeningnummer van een bankfiliaal dat gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.
 17. Voor registratie van het aangekochte actiemodel wordt verwezen naar het registratieformulier op www.myenergi.com/nl/cashback.
 18. Uitsluitend geregistreerde aankopen – middels het online registratieformulier – vergezeld van een foto van het typeplaatje worden in behandeling genomen.
 19. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 dagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
 20. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 30 augustus 2024 worden niet gehonoreerd.
 21. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
 22. De deelnemer ontvangt het cashbackbedrag uiterlijk 4 weken nadat Myenergi BV de online registratie en foto heeft ontvangen en goedgekeurd.
 23. Producten die zijn teruggestuurd naar de verkopende partij of door de verkopende partij uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft de deelnemer zijn aanvraag echter al ingediend, dan dient hij het ontvangen cashbackbedrag volledig en zonder aftrek aan Myenergi BV terug te storten. Hiervoor kan hij contact opnemen met benelux.admin@myenergi.com
 24. Voor de uitvoering van deze actie maakt Myenergi BV gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken voor deze actie en eventuele andere acties van Myenergi BV in het kader van fraude- onderzoek en -preventie. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met de deelnemer opnemen.
 25. Vragen en opmerkingen inzake deze actie of reeds ingediende aanvragen kunnen worden gemeld via het volgende mailadres: benelux.admin@myenergi.com. Myenergi BV zal zo spoedig mogelijk reageren.
myenergi